Historia

Historia szkoły

Starania w sprawie budowy nowego budynku szkolnego w Krobi podjęto w roku 1974 z konieczności. Warunki pracy w izbach lekcyjnych obecnego Pałacu na Fosie z roku na rok pogarszały się. Po zamknięciu obiektu, kontynuowano nauczanie w 6 punktach miasta. Trudno w takiej sytuacji mówić o warunkach sprzyjających pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Staraniem ówczesnego Komitetu Rodzicielskiego, miejscowych władz, wielu ofiarnych i zaangażowanych rodziców uzyskano zezwolenie i fundusze na budowę nowej, upragnionej szkoły. W 1976 roku rozpoczęto budowę, która trwała 3 lata. 3.IX. 1979 roku ku radości uczniów, nauczycieli i rodziców oddano do użytku obiekt stojący na otwartej szerokiej przestrzeni z 24 izbami lekcyjnymi, 2 salami gimnastycznymi i kompleksem boisk sportowych. Naukę rozpoczęło 687 uczniów, w tym również uczniowie z pobliskich wiosek. Pracę podjęło 30 nauczycieli.

Ponad 30 lat... O życiu szkoły trudno mówić tylko w kategoriach upływającego czasu. To przecież przewijające się przez dzienniki lekcyjne tysiące nazwisk uczniów, wydanie tysięcy świadectw, niezliczona ilość lekcji i zajęć pozalekcyjnych, w których sukcesy i porażki, chwile smutku i radości wypełniały mijające dni. To zawody sportowe i wycieczki, szkolne uroczystości i różne imprezy, które również kreśliły naturalny bieg czasu.


Ewidencja studentów Uniwersytetu Krakowskiego z XV i XVI wieku, wymienia m. in. kilkanaście imion z dopiskiem - "z Krobi" "Jan z Krobi" "Miłosz z Krobi" "Wincenty z Krobi". Fakt ten można uznać za świadectwo, iż w Krobi była dobra szkoła parafialna, która przygotowała wielu uczniów na studia uniwersyteckie. Poziom nauczania był wysoki, skoro aż dziesięciu uczniów studiowało w I poł. XV w. na świeżo odrestaurowanej Akademii Krakowskiej. Jeśli za podstawę wziąć wielkość miasteczka, jest to jeden z najwyższych współczynników w skali ogólnokrajowej. Dwóch krobian ukończyło Akademię ze stopniem bakałarza, a jeden magistra. W XV/XVI w. zarejestrowano stu osiemnastu studentów, z tego z Krobi trzydziestu dwóch. Trudno powiedzieć, gdzie znajdował się pierwszy budynek szkoły parafialnej - wiemy jednak, że zapisy na ten temat mówią o budynku, który przysłaniał front kościoła farnego od strony ulicy.

Następna wzmianka o szkole w Krobi znajduje się w aktach konsystorskich z r. 1667, z okazji wizytacji archidiakona śremskiego Jana Wolskiego:
"Budynek szkolny styka się z cmentarzem i jest całkowicie zniszczony..."

W 1809r. budynek szkoły w Krobi miał jedną większą izbę i mieszkanie dla nauczyciela. Komisja Edukacji Narodowej zobowiązała władze miasta do powiększenia obiektu szkolnego jeszcze o jedną izbę lekcyjną i jeszcze jedno mieszkanie dla drugiego nauczyciela.

Na poprawę warunków nauczania czekano aż trzydzieści lat. Władze miasta ustaliły, że na miejscu dawnej kasztelanii biskupiego zamku, na tzw. Kopcu Zamkowym na fosie zostanie wystawiona nowa szkoła.

W latach 1832 - 44 wybudowano nowy budynek, który przetrwał ponad 100 lat i spełniał swą funkcję nieprzerwanie.

Od roku 1825 wprowadzono obowiązek nauczania dla tych dzieci, którym dom rodzinny nie zapewniał nauczania indywidualnego w domu.

W "Gazecie Polskiej" z roku 1848 wspomina się, iż budynek szkoły krobskiej jest okazały, ale liczba dzieci przyrasta tak szybko, że niebawem obiekt ten nie pomieści wszystkich. W roku 1867 do szkoły katolickiej w Krobi uczęszczało już trzysta trzydzieści troje dzieci.

W roku 1896 miasto przekazało drugi obiekt na rzecz szkoły - był to budynek przy ul. Kobylińskiej, równocześnie budowano szkołę dla parafii ewangelickiej obok ewangelickiego kościoła i plebanii (szkołę uruchomiono w 1897 roku).

Wówczas to do szkoły uczęszczało czterystu sześciu uczniów katolików, a sześćdziesięciu dwóch uczniów uczęszczało do szkoły ewangelickiej. W połowie XVIII wieku uczono czterech przedmiotów: podstawy pisania i czytania, rachowania, chrześcijaństwa, ogrodnictwa , lecznictwa i leczenia bydła.

Lata zaborów, pruskiej niewoli to czas, w którym nauczyciele i uczniowie krobskiej szkoły walczyli o polskość i wierzyli w odzyskanie niepodległości. W 1873 roku jeden z nauczycieli założył bibliotekę, która powołała Towarzystwo Czytelni dla Kobiet. Kobiety spotykały się w czytelni raz w tygodniu, by głośno czytać dzieła polskich poetów i pisarzy. W 1902 roku miał miejsce w Krobi strajk szkolny. Krobscy nauczyciele i uczniowie wyrazili w ten sposób swoją solidarność z uczniami szkoły we Wrześni, którym władze niemieckie zabroniły nauki w języku ojczystym . Strajk szkolny dzieci Wielkopolski odbił się szerokim echem po całej Europie i świecie. Wydarzenia te były tematem debat w ówczesnym pruskim parlamencie.

W 1918 roku, w chwili odzyskania niepodległości przez Polskę, w Krobi rozpoczęła działalność sześcioklasowa szkoła katolicka. Pierwszym kierownikiem szkoły został pan Balicki. W 1933 roku po reformie Jędrzejowskiej, w Krobi istniała siedmioklasowa szkoła podstawowa III stopnia, która mieściła się w trzech budynkach, w roku 1925 przejęto dwuizbowy budynek szkoły ewangelickiej. W jedenastu izbach uczyło się trzystu trzydziestu jeden uczniów. Od tegoż roku zaczęło działać w szkole Ognisko ZNP. Należy dodać, że w roku szkolnym 1929/30 działała Szkoła Dokształcająca, w której były trzy klasy ze stu dziewiętnastoma uczniami i sześcioma nauczycielami.

Podczas okupacji szkoła katolicka została zamknięta, a w jednym z budynków znajdowały się koszary dla młodzieży niemieckiej - organizacji Hitler - Jugend.

Jeszcze w okresie trwania działań wojennych rozpoczęto nauczanie w szkole - było to 12 lutego 1945 roku.

Stan liczebny w dniu 5 maja 1945 wynosił trzysta pięćdziesiąt ośmioro dzieci, które uczyły się w dziewięciu oddziałach. Był to bardzo trudny okres w historii szkoły. Jeden z byłych uczniów p. Józef Szczepaniak, tak wspomina tamte czasy:
"Liczyłem 12 lat, kiedy po ustaniu działań wojennych w 1945 roku mogłem pierwszy raz pójść do szkoły w Krobi. Stary budynek miał sześć pomieszczeń klasowych - po trzy na parterze i na piętrze. Również na piętrze mieścił się pokój nauczycielski i kancelaria kierownika szkoły.

Nie było pomocy naukowych i podręczników. Wszystko to zniszczył okupant, ale za to panowała wielka radość z tego, że szkoła jest znów nasza polska. Dlatego zapał do nauki był duży. Chłonęliśmy wszystko to o czym nam nauczyciele mówili. W różnych domach w Krobi zachowało się trochę przedwojennych książek, jakieś obrazki, stare polskie gazety, więc na prośbę kierownika Zygmunta Kokocińskiego zniesiono je do szkoły. Nowe podręczniki można było dostać dopiero w 1946 - 1947 roku i po kilka na klasę. Klasy wyposażono w stare ławki i duże katedry.

Nasi nauczyciele Zygmunt Kokociński, Władysław Czajka, Wincenty Budzyński, Ludwik Patelak, Halina Wyszomirska, Dmowski, Edmund Niemier, Jadwiga Szymkowiakówna (moja wychowawczyni) i inni - mieli z nami dużo pracy, bo zaległości w nauce były wieloletnie. Mieliśmy przed nimi duży respekt. Oni, tak jak my, przeżyli wojnę i chcieli, aby teraz w krótkim czasie dostarczyć nam jak najwięcej wiedzy."

W roku szkolnym 1955/56 zakupiono dla szkoły aparat radiowy i adapter, z okazji 1000-lecia państwa polskiego uporządkowano skarpy otaczające szkołę na fosie, z okazji 675-lecia miasta odnowiono elewacją budynku szkolnego. Kierownictwo szkoły zawsze dbało o estetykę budynku i terenu wokół.

Rok szkolny 1966/67 był szczególny, przełomowy, gdyż rozpoczęła się realizacja nauczania w ośmioletniej szkole podstawowej. Naukę rozpoczęło pięciuset sześćdziesięciu sześciu uczniów w osiemnastu oddziałach. Jednak warunki pracy w szkole na fosie, zwanej "Starą szkołą", z roku na rok pogarszały się. Ze względu na bezpieczeństwo, po zamknięciu obiektu, kontynuowano nauczanie w sześciu punktach miasta, szkoła funkcjonowała na dwie zmiany. Rozpoczęto starania o budowę nowej szkoły. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców uczniów, staraniom ówczesnego Komitetu Rodzicielskiego oraz władz miasta, uzyskano zezwolenie i fundusze na uruchomienie nowej placówki. W 1976 roku rozpoczęto budowę, która trwała 3 lata.

3 września 1979 roku, ku radości uczniów, nauczycieli i rodziców, oddano do użytku obiekt stojący na otwartej, szerokiej przestrzeni z 24 izbami lekcyjnymi, 2 salami gimnastycznymi i kompleksem boisk sportowych. Naukę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Krobi rozpoczęło 687 uczniów z Krobi oraz okolicznych wiosek. Uczniowie od początku byli dowożeni autobusem szkolnym. W nowej szkole rozpoczęło pracę 30 nauczycieli. Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej został pan mgr Lechosław Rogalik, zastępcą pan mgr Stanisław Ratajski. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Krobi pan Jan Bem.

Nowa szkoła kontynuowała dobre tradycje poprzedniej placówki. To m.in. duże zaangażowanie nauczycieli w podnoszeniu poziomu nauczania, troska o wzbogacanie bazy dydaktycznej- zarówno klasopracowni, jak i terenu wokół szkoły, np. poprzez budowę ogródka geograficznego. Powstanie Szkolnej Izby Pamięci- swoistego muzeum szkolnego, to dowód troski o wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i regionalnych tradycji. Wkrótce też powstaje szkolny zespół biskupiński, kultywujący dawne tradycje biskupinzny, poprzez taniec, śpiew i piękne stroje.

W końcu roku szkolnego 1980/81 zmienia się dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej w Krobi, zostaje nim pan mgr Stanisław Szal.

Od początku istnienia szkoły, widać było na co dzień duże zaangażowanie rodziców. W grudniu 1981 roku , na wniosek ogółu rodziców, zawieszono krzyże we wszystkich izbach lekcyjnych. Kontynuowane były sprawdzone działania współorganizowania imprez dla uczniów. Wspólnie też podjęto decyzję, że nowa piękna szkoła powinna mieć patrona. W roku szkolnym1981/82, grono pedagogiczne, uczniowie, jak również rodzice, uczestniczą w przygotowaniach do nadania szkole imienia -geologa światowej sławy, syna krobskiej ziemi prof.. Józefa Zwierzyckiego. Początkiem tej idei było pismo przedstawicieli Katedry Geologii Stratygraficznej Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 1961 roku, wystosowane do ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej w Krobi, w którym pracownicy naukowi katedry dziękują za udział w pogrzebie prof. Józefa Zwierzyckiego. Jednocześnie wyrażają prośbę o uczczenie zmarłego w Jego rodzinnym mieście, poprzez nazwanie Jego imieniem ulicy lub szkoły.

Rok szkolny 1981/82 nazwany Rokiem Patrona Szkoły, wypełnia wiele zadań przybliżających społeczności szkolnej postać prof. Józefa Zwierzyckiego. To także rok nawiązania współpracy z Instytutem Nauk Geologicznych przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz z rodziną Patrona.

15 maja 1982 roku szkoła przyjęła imię geologa, krobianina prof. Józefa Zwierzyckiego. Od tej pory społeczność szkolna rozwija owocną współpracę z Instytutem Nauk Geologicznych - miejscem pracy Patrona szkoły. Zadanie to podejmują i rozwijają z dużym zaangażowaniem kolejni dyrektorzy szkoły. 1 września 1984 roku na dyrektora szkoły zostaje powołany pan mgr Zygmunt Nowacki, wicedyrektorem zostaje pani mgr Domicela Skrzypalik. Do tradycji obchodów Święta Patrona wpisują się na stałe spotkania pracowników naukowych instytutu z uczniami. Uczniowie odwiedzają co roku miejsca związane z życiem i pracą Patrona we Wrocławiu. Szkolna Izba Pamięci Narodowej, biblioteka oraz sala geograficzna, wzbogacone zostają o eksponaty podarowane przez wrocławską uczelnię. W roku 1985 uruchomiono czytelnię przy bibliotece. Odtąd miejsce to wykorzystywane jest aktywnie w procesie samokształcenia uczniów.

Kolejna data, która na stałe wpisała się w karty historii szkoły, to rok 1986 - przyjęcie sztandaru .Uroczystość była powiązana z obchodami 700-lecia nadania Krobi praw miejskich. Uczniowie szkoły brali wtedy udział w widowiskowej żakinadzie- barwnym pochodzie przebierańców z różnych epok historycznych, który przeszedł ulicami miasta.

W 1986 roku ówczesny Komitet Rodzicielski rozpoczyna działalność gospodarczą w ramach szkolnego biura turystycznego "Bistur". Zakupiono wówczas autobus, który dowozi uczniów do szkoły oraz świadczy usługi turystyczne. Od 1999 roku na trasie szkoła w Krobi- okoliczne wioski- zaczyna odbywać kursy drugi autobus, ofiarowany szkole przez władze uczelniane Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obydwa autobusy dowożą do dziś uczniów , a działalność gospodarczą kontynuuje Rada Rodziców.

W maju 1988 roku oddano do użytku ogródek geograficzny, boisko do tenisa ziemnego i piłki koszykowej. M in. w ten sposób uczczono 100-lecie urodzin Patrona szkoły. Uroczystość z tej okazji odbyła się 15 maja 1988 roku. Wtedy również miała miejsce wspominana do dziś sesja popularno-naukowa pt. "Zwierzycki czy Wyżykowski odkrywcą miedzi".

Rok później szkoła przystępuje do urządzania pierwszej pracowni komputerowej. Uczniowie kl VIII rozpoczynają naukę przedmiotu- elementy informatyki.

27 maja 1990 roku odbyły się w kraju pierwsze wolne samorządowe wybory, w wyniku których 19 czerwca na stanowisko burmistrza Gminy i Miasta Krobia został wybrany nauczyciel szkoły, pan mgr Mirosław Waluś.

W roku szkolnym 1990/1991 liczba uczniów wzrasta do 783. Przybywają kolejne oddziały nauczania. Jest ich 35. Na stanowisko drugiego zastępcy dyrektora zostaje powołana pani mgr Irena Ratajska.

Kolejnym etapem zmian ustrojowych w Polsce, które dotyczyły także oświaty, było wprowadzenie religii do nauczania. Rok później uczniowie rozpoczynają obowiązkową naukę języka niemieckiego lub angielskiego.

31 grudnia 1990 roku szkoła staje się samodzielną jednostką budżetową i zmienia nazwę na Szkoła Podstawowa w Krobi.

1 października 1992 roku, po raz pierwszy w historii szkoły, zostaje przeprowadzony konkursu na stanowisko dyrektora. W wyniku konkursu, dyrektorem szkoły zostaje pani mgr Irena Ratajska. Funkcję wicedyrektora kontynuuje pani mgr Domicela Skrzypalik , a od 2 listopada 1992 roku dyrektor powołuje drugiego zastępcę panią mgr Elżbietę Waluś.

1 stycznia 1994 roku organem prowadzą dla szkół w gminie Krobia zostaje Samorząd Terytorialny. Z tym dniem całokształt spraw związanych z finansowaniem oświaty, staje się zadaniem własnym gminy.

W latach 1992-1994 szkoła rozwija bardzo działalność ekologiczną. Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach, rozpoczyna działalność klub ekologiczny, uczniowie biorą udział w sejmikach ekologicznych, organizują happeningi. Powstają nowe formy współpracy z Instytutem Nauk Geologicznych we Wrocławiu. To m.in. udział naszych uczniów w interesujących lekcjach przeprowadzanych w Muzeum Geologicznym im. Henryka Teisseyre we Wrocławiu. 15 maja 1999 roku zostaje otwarta w naszej szkole, unikatowa wystawa geologiczna pt. "W świecie zwyczajnych kamieni". Wystawa jest czynna do końca 1999 roku. W roku 1998, z inicjatywy władz uczelni, zostaje wzbogacona formuła Wycieczki Nagrodowej. Odtąd uczniowie kl. VI-tych, przemierzają szlaki Zabytków Geologicznych Dolnego Śląska w towarzystwie wyjątkowych przewodników- pracowników naukowych instytutu, którzy odkrywają przed uczniami tajemnice Ziemi.

W wyniku wprowadzonej w Polsce reformy oświaty, od roku 1999/2000 szkoła rozpoczęła funkcjonowanie jako Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi. Odtąd do szkoły uczęszczają uczniowie z Krobi i 11 okolicznych wiosek. W tymże roku obchodzono uroczyście 20-lecie szkoły. Z tej okazji została odnowiona elewacja budynku.

W roku 2000 zainstalowano w szkole ogrzewanie gazowe. Z panoramy miasta zniknął charakterystyczny wysoki komin kotłowni węglowej. Podczas wakacji letnich w 2002 roku wykonano remont korytarzy i klatek schodowych. 1 września uczniów przywitały odmalowane ściany, a w miejscu płytek PCV- estetyczne płytki antypoślizgowe. Podczas kolejnej przerwy wakacyjnej wymieniono okna w małej sali gimnastycznej, a w 2004 roku okna w zachodniej części szkoły.

Nieprzerwanie od 1981 roku działa stołówka szkolna, która wydaje obecnie codziennie około 300 obiadów. Od roku szkolnego 2002/2003, funkcjonuje jako stołówka środowiskowa.

W roku szkolnym 2001/2002 uczniowie klas szóstych przystępują po raz pierwszy do sprawdzianu zewnętrznego, a uczniowie ostatniej klasy gimnazjum zdają egzamin z przedmiotów humanistycznych i matematyczno- przyrodniczych.

Obecnie, w dobrze wyposażonych klasopracowniach uczy się 782 uczniów, pracuje 58 nauczycieli. Jak już wspomniano, w 1989 roku uczniowie rozpoczęli naukę przedmiotu- elementy informatyki. O tej pory w szkole stopniowo rozwijana jest i unowocześniana baza nauczania informatyki, a w szkole funkcjonuje sieć informatyczna.

Priorytetem działań dydaktyczno-wychowawczych jest podnoszenie jakości nauczania. W szkole realizowane są zmodyfikowane programy nauczania, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Począwszy od roku 2002/2003, uczniowie gimnazjum mieli możliwość wyboru klas profilowanych: humanistycznej, informatycznej, matematyczno-przyrodniczej i sportowej. Nauczyciele naszej szkoły aktywnie uczestniczą w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do tej pory stopień awansu nauczyciela dyplomowanego zdobyło 22 nauczycieli.

W roku 1991 został utworzony etat pedagoga szkolnego. Obecnie pracuje w szkole dwóch pedagogów: w nauczaniu zintegrowanym i w szkole podstawowej oraz w gimnazjum. Od roku szkolnego 2002/2003 raz w tygodniu uczniowie oraz rodzice mogą skorzystać z porad psychologa. Dobro ucznia, jego wszechstronny rozwój, poczucie bezpieczeństwa, tworzenie odpowiedniego klimatu, to główny cel wszelkich działań wychowawczych i opiekuńczych.

Warunki pracy sprzyjają osiąganiu licznych sukcesów w konkursach, olimpiadach i różnych turniejach wiedzowych i sportowych.

Od początku istnienia, szkoła była znana z licznych osiągnięć sportowych. Działa sekcja akrobatyczna chłopców i dziewcząt. Dobre tradycje sportowe kontynuuje od roku 1997/98 UKS "Grom".

Szkoła znana jest z licznych osiągnięć artystycznych. W roku 1993 powstaje zespół wokalno-taneczny "Septet" oraz zespół teatralny "Kamena". Obecnie, kolejne pokolenia uczniów rozwijają swe uzdolnienia w chórku DOREMI oraz kółku teatralnym" Na fali". W historii szkoły odnosiliśmy i nadal odnosimy liczne sukcesy w konkursach plastycznych. Działalność artystyczna uczniów ubogaca uroczystości szkolne, ale widoczna jest także w środowisku. Coroczne wiosenne festyny, organizowane wspólnie z Rada Rodziców, mają już swoją tradycję. Pierwszy odbył się w 1994 roku.

Nadal kultywowane są regionalne tradycje krobskiej ziemi. W 2002 roku powstaje Dziecięcy Zespół Biskupiński.

Działają szkolne koła zainteresowań i kluby , w których uczniowie mogą rozwijać swoje pasje.

Karty historii szkoły zapełniają także działania proponujące uczniom różne formy wypoczynku letniego. To półkolonie organizowane dla najmłodszych od 1994 roku oraz biwaki dla uczniów starszych, organizowane również od 1994 roku.

Ukazują się cyklicznie wydawane czasopisma: "Gazeta Szkolna" - informator dla rodziców, wydawany od 1997 roku, "Klops" - czasopismo dla uczniów kl IV-VI i gimnazjum(ukazuje się od 1991 roku) i "Brzdąc", gazetka dla najmłodszych, wydawana jest od roku szkolnego 1996/1997.

Historia naszej szkoły związana jest integralnie z historią krobskiej ziemi. Od lat społeczność szkolna uczestniczy w obchodzonych corocznie gminnych uroczystościach patriotycznych z okazji świąt narodowych. Nie brakuje nas także nigdy podczas różnych uroczystości środowiskowych. 5 grudnia 2004 roku odsłonięto na Rynku krobskim pomnik Św. Floriana, zniszczony bestialsko przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Cieszymy się, że pomnik powrócił na swoje miejsce. Uczniowie naszej szkoły uświetnili przebieg uroczystości nastrojowym montażem słowno-muzycznym.

Z okazji obchodów 20 - lecia szkoły, 20 października 1999 roku, na frontonie dawnej "Starej Szkoły" wmurowano pamiątkową tablicę, której treść brzmi następująco:

Tutaj znajdowała się stara szkoła
Tu w latach 1907 - 1908 Dzieci Krobskie
stawiły opór Prusakom.
Stąd wyszły pokolenia wierne Bogu i Ojczyźnie,
które walczyły o Niepodległość
w latach 1918 - 1921 i 1939 - 1956

Dodajmy dziś-stąd wywodzą się nasze korzenie, nie zapominamy o nich, w nich znajduje silne oparcie nasza obecna, współczesna szkoła - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krobi.
Odsłon artykułów:
2448990


https://nrais.dgda.gov.bd/public/jepang/https://learning.modernland.co.id/api/toto/http://himatikauny.org/wp-includes/mahjong-ways-3/https://www.jst.hvu.edu.vn/akun-pro-kamboja/https://section.iaesonline.com/akun-pro-kamboja/https://journals.uol.edu.pk/sugar-rush/http://mysimpeg.gowakab.go.id/mysimpeg/aset/https://jurnal.jsa.ikippgriptk.ac.id/plugins/https://ppid.cimahikota.go.id/assets/demo/https://journals.zetech.ac.ke/scatter-hitam/https://silasa.sarolangunkab.go.id/swal/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/sthai/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/stoto/https://alwasilahlilhasanah.ac.id/starlight-princess-1000/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/sgacor/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://siipbang.katingankab.go.id/storage_old/maxwin/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/img/cover/10k/